ЕБС-ийн
2011-3-20
эдийн засгийн сэтгэлгээний урсгал чиглэл
Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн тест
1.Анх эдийн засгийн асуудлуудын өөрсдийн зохиолд тусган авч үзсэн эрдэмтэд аль нь вэ?
А.Аристотель,Стюарт,Кольберт
В.Платон,Аристотель,Петти
С.Ароистотель,Платон
2.улс орны баялаг гүйлгээний хүрээнд бий болдог бөгөөд харин үндэсний баялаг нь мөнгө юм гэж үзээд гадаад худалдааны баланстай улс орон баян чинээлэг байдаг гэж аль онолд авч үздэг вэ?
а.Шинэ сонгодог онол в.Физиократизм с.Үл үзэгдэгч гарын онол д.Меркантализм
3.Меркантализм нь ямар утгатай үг вэ?
а.Байгалийн эх баригч в.Худалдаачин с.Үндэсний баялаг
4.П.Де.Немур Ф.Кенэ В.Де.Мирабо нар нь аль онолыг үндэслэгчид вэ?
А.Шинэ сонгодог онол в.Кейнсизм с.Физиократизм д.Монетаризм
5.Эдийн Засгийн онол сургаалиудын түүхийн янз бүрийн үед гарч ирж байсан боловч бүхэлдээ..................асуудлуудад хариулт өгөхийг оролдож ирсэн.
А.Улс орны баялаг хэрхэн бүтээгддэг вэ?,хүмүүсийн хөдөлмөрийн үр дүнгийнх нь солилцоо юун дээр үндэслэж байдаг вэ?,ашгийн эх сурвалж нь юу вэ?
В.Юуг үйлдвэрлэх яаж үйлдвэрлэх хэнд зориулж үйлдвэрлэх вэ?
6.Физиократизм онолыг юу гэж тодорхойлдог вэ?
А.ХАА хөдөлмөр л бүтээгч хөдөлмөр гэж үздэг
В.Улс орны баялаг зөвхөн ХАА газар тариаланд л бүтээгддэг тариаланчдын хөдөлмөр л бүтээлч хөдөлмөр гэж үздэг
7.Засгийн газар эдийн засгийн амьдралд бага оролцох ёстой гэж үзэн.............зарчмийг анх хэрэглэсэн.
А.Laisser faire-Хийх зүйлийг зөвшөөр
В.Кейнсийн хувьсгал
8.Физиократистуудын эдийн засгийн шинжлэх ухааны хөгжилд оруулсан хувь нэмэр ............хэмээн үздэг.
А.Хөдөлмөрийг бий болгодог в.ХАА газар тариалан бүтээгдсэн
С.Нөхөн үйлдвэрлэлийн загварыг бий болгох гэсэн анхны оролдлого
9.Адам Смит нь аль онолыг үндэслэгчийн 1вэ?
А.Шинэ сонгодог онол в.Үл үзэгдэгч гарын онол
С.Сонгодог эдийн засгийн ухаан д.Физиократизм
10.Адам Смит Давид Рикардо нарыг яагаад сонгодог онолчид гэдэг вэ?
А.Шинэ сонгодог онолыг үндэслэсэн учир
В.Сонгодог эдийн засгийн ухааны онолыг бий болгосон
С.Тэдний бий болгосон онол нь эдийн засгийн суурь үндэс болж өгсөн учир
11.Адам Смитийн үзэл санааг шууд залгамжлан гарч ирсэн хүн бол........байв.
А.Д.Рикардо в.Ж.Кларк с.Ф.Визер г.Мирабо
12.Шинэ сонгодог онолыг................ангилдаг.
Эдийн засгийн сонгодог сургаалийн чиглэл,Шинэ сонгодог чиглэл
13.Ажилчны бүтээсэн хөлсний хөдөлмөрийг капиталист мөлжих замаар ашгийг бүтээдэг гэсэн дүгнэлт олсон ашгийг Маркс юу гэж үзсэн вэ?
А.Коммунист в.Коммунизм с.Нэмүү өртөг
14. Хувийн өмчийг устгахын тулд орон бүхний пролетари нар нэгдэн социалист хувьсгалын явуулах ёстой гэсэн энэхүү үзэл санаанууд нь ..............үзэл суртлын тулгын чулуу болсон.
А.Коммунист в.Коммунизм с.Капиталис
15.Марксийн Капитал зохиол хэдэн онд бичигдсэн вэ?
А.1867 в.1800 с.1795
16.Шинэ сонгодог онолыг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэгчид нь............нар юм.
А.Жевонс ,лозанд маршалл
В.Кларк визер венад вальрас
С.Кларк Маршалл Визер Бем_Баверк
17.Ач тусыг мэдэрснээр хүнд тодорхой хэмжээний таашаал төрүүлж сэтгэл хангалуун байдлыг бий болгодог үүнийг.............гэдэг.
А.Таашаал в.Сэтгэл ханамж с.эрэлт
18.Төрийн зохицуулалтаар эдийн засгийн үр өгөөжтэй хөгжлийг хангаж болно гэсэн зарчмыг.................онол гэнэ.
А.Кейнс в.Кейнсизм с.Монетаризм
19.Кейнсизм онол нь одоо ямар нэрээр уламжлагдан хөгжиж байгаа вэ?
А.Монетаризм в. Неокейнсизм с.Неоликоль
20.Орчин үеийн монетаризмын гол төлөөлөгч бол америкийн эдийн засагч мөнгөн гүйлгээний онол практикийн асуудлаар гол бүтээлээ туурвиж 1976 онд нобелийн шагнал авсан америкийн эдийн засагч...юм
А.Милтон Фридмон в. А.смит с.Гегель
21.Тогтвортой байдал бий болгох механизм өрсөлдөөн бөгөөд үзвэр цэвэр буюу төгс өрсөлдөөн бол тогтвортой байдлын өндөр зэргийг хангана гэж альв онол үздэг вэ?
А.Монетаризм в.Кейнсизм с.Меркантализм
Сэтгэгдэл:


idiomatic-dormant